Wanneer moet men VIB meeleveren

Als leverancier bent u in de volgende gevallen verplicht een veiligheidsinformatieblad te verstrekken:

•    een stof (en vanaf 1 juni 2015 een mengsel) is volgens CLP ingedeeld als gevaarlijk;
•    een mengsel is volgens de richtlijn “Gevaarlijke preparaten” ingedeeld als gevaarlijk (tot 1 juni 2015);
•    een stof is persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB), zoals gedefinieerd in REACH (bijlage XIII), of
•    een stof is opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

Sous certaines conditions, certains mélanges ne répondant pas aux critères pour être classés comme dangereux requièrent aussi une fiche de données de sécurité.

Onder bepaalde voorwaarden is voor mengsels die niet voldoen aan de criteria voor indeling als gevaarlijk, ook een veiligheidsinformatieblad vereist.
In sommige gevallen moet het veiligheidsinformatieblad worden bijgewerkt en opnieuw worden uitgegeven:

•    zodra er nieuwe informatie over de gevaren beschikbaar is, of informatie die gevolgen kan hebben voor de risicobeheersmaatregelen;
•    wanneer een autorisatie in het kader van REACH is verleend of geweigerd;
•    wanneer een beperking in het kader van REACH is opgelegd.

Leveranciers moeten aan alle ontvangers aan wie zij in de voorgaande 12 maanden de stof of het mengsel hebben geleverd, gratis bijgewerkte veiligheidsinformatiebladen verstrekken. (uittreksel ECHA- https://echa.europa.eu/safety-data-sheets)

Meer informatie over uw verplichtingen vindt u hier.

Wat zijn de sancties?