Uw verplichtingen

Als leverancier van chemische producten bent u verplicht om uw stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken in overeenstemming met de CLP-verordening. Uw verplichtingen zijn afhankelijk van uw rol binnen de toeleveringsketen.

Leveranciers kunnen één of meer van de volgende rollen vervullen:
•    Fabrikant van stoffen of mengsels
•    Importeur van stoffen of mengsels
•    Producent van specifieke artikelen
•    Downstreamgebruiker, samensteller en wederimporteur inbegrepen
•    Distributeur, kleinhandelaar inbegrepen

Indien u een gevaarlijke stof op de markt brengt, moet u, binnen één maand nadat de stof voor de eerste maal in de handel is gebracht, de indeling en etikettering van de stoffen bij ECHA aanmelden.

Voor importeurs wordt een maand uitstel berekend vanaf de dag waarop een stof, als zodanig of in een mengsel, fysiek het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomt.

De gids voor het opstellen van VIB vindt u via deze link:

•    Guidance on the compilation of safety data sheets Een VIB?

Voor welke producten?

•    Alle gevaarlijke producten, stoffen of mengsels
•    Ongevaarlijke producten op vraag van de klant
•    Mengsels met minstens 1 gevaarlijke stof volgens REACH
•    + bijzondere gevallen

Nieuwe voorschriften:

•    Nieuw indelingssysteem
•    Verschillende nieuwe concentratiegrenzen
•    Etikettering

Deadlines:

•    Deadlines verschillen naargelang het formaat van uw beschikbare en/of in de handel gebrachte versie van het VIB van het(de) betrokken product(en)

Andere verplichtingen:

•    Gratis verspreiding van de VIB, in de taal van de klant
•    Update bij wijziging of nieuwe informatie met betrekking tot het veilig gebruik van de producten, met nieuwe verspreiding.
•    Beheer van binnenkomende en uitgaande informatie met betrekking tot uw grondstoffen en/of commerciële producten

Opgelet, het niet naleven van uw verplichtingen kan leiden tot verschillende sancties!