Regelgeving

De verschillende verordeningen in een notendop:

 

– Veiligheidsinformatiebladen zijn het belangrijkste instrument om ervoor te zorgen dat fabrikanten en importeurs in de toeleveringsketen voldoende informatie verstrekken om het veilige gebruik van hun stoffen en mengsels mogelijk te maken.

 

 

Veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de eigenschappen en gevaren van de stof, instructies voor de behandeling, de verwijdering en het vervoer ervan, en maatregelen voor eerste hulp, brandbestrijding en beheersing van bloostelling.

 

 

 

– De CLP-verordening is een verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met als doel de internationale handel van chemische producten te vergemakkelijken en tevens de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.
Deze verordening stemt de oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische producten, het GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals). Het GHS is een systeem vastgesteld door de Verenigde Naties ter identificatie van gevaarlijke chemische producten en gebruikers over die gevaren te informeren aan de hand van standaardzinnen en -pictogrammen aangebracht op de etiketten van de verpakkingen en in veiligheidsinformatiebladen (VIB).

 

Meer weten? Klik op onderstaande links:

In welke gevallen moet ik VIB meeleveren?
Verplichtingen
Sancties

Voir aussi le site de l’ECHA : https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/understanding-clp